JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

Tyto stránky jsou určené především křesťanům, kteří jsou na cestě do nebeské vlasti v procesu budování osobní víry a vztahu s živým Ježíšem. Na povzbuzení a utěšení těm, kdo nyní podstupují různá soužení a těžkosti, aby zůstali věrní a věděli, že Pán je blízko.

Taky k napomenutí těm křesťanům, jenž se zaplétají do osidel tohoto světa, těm kdo nesetrvávají v pravdě evangelia a svými činy zapírají Ježíše, aby přestali hřešit, činili pokání a navrátili se plně k Bohu, aby se připravili na Pánův příchod a nezůstali zanecháni zde na Zemi, když si Ježíš přijde pro svoji nevěstu.

S vědomím toho, že ne všichni křesťani přijmou výzvu k posvěcení vlastního života, a budou zde zanechání v čase velkého soužení, chceme jim (a taky všem těm, kdo nyní ještě nepřijali Ježíše
za svého Pána a spasitele) poskytnout důležité informace k tomu, aby se nenechali podruhé oklamat a věděli, co mají dělat, až ten čas nastane.

Někteří lidé se domnívají, že slovo křesťan se ani v Bibli nevyskytuje a je uměle vytvořené.
Opak je pravdou, již v době prvotní církve byli ti, kdo mluvili o Ježíši Kristu (mesiáši) a žili podle toho,
co Ježíš učil nazváni lidmi v Antiochii jako křesťani, neboli kristovci (Sk 11,26). Zpočátku byli všichni křesťané z Židů, později uvěřili v Ježíše jako zachránce i pohané. V dnešní době se pojmem mesiánští Židé označují ti, jenž se jako vyznavači judaismu narodili, ale uznali, že Ježíš je skutečně ten proroky zaslíbený Mesiáš. Jejich praktikování víry je tedy stejné s křesťany, kulturně si ponechali izraelskou identitu.