JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

Stav člověka před Bohem – proč potřebuje Spasitele:

jak je napsáno: Není spravedlivého, není ani jednoho.

Není totiž rozdílu, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.                        (list Římanům 3, 10 a 23)

Jsme jako nečistý my všichni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše. Uvadli jsme všichni jako list, naše nepravosti nás unáší jako vítr.            (Izajáš 64, 5)

Odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.                                  (list Římanům 6, 23)

Evangelium – dobrá zpráva

Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám kázal, které jste přijali a v němž stojíte, skrze něž také docházíte spasení (pokud se držíte slova, které jsem vám kázal – jinak byste uvěřili nadarmo). Předal jsem vám totiž především to, co jsem také přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a že byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem.                                           (1. list Korintským 15, 1-4)

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení.

Vždyť Písmo říká: “Nikdo, kdo v něj věří, nebude zahanben.” Není totiž rozdílu mezi Židem a Řekem, neboť tentýž Pán všech je bohatý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť “každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen.”           (list Římanům 10, 9-13)

Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. Neboť v něm je zjevena Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: “Spravedlivý pak bude žít z víry”        (list Římanům 1, 16-17)

Spása milostí:

Jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás – je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.        (list Efezským 2, 8-10)

 

Jak se stát křesťanem (Skutky apoštolů 2,38-41):

– slyšet a uvěřit evangeliu – dobré zvěsti

– činit pokání

– nechat se pokřtít

– přijmout odpuštění a dar Ducha Svatého

Život prvotní církve (Sk 2,42-47):

– dle apoštolského učení

– ve společenství

– lámání chleba v chrámu a po domech

– společné modlitby a chválení Boha

Základní křesťanské nauky (Žid 6, 1-3):

– pokání z mrtvých skutků

– víra v Boha

– učení o křtech

– vkládání rukou

– vzkříšení z mrtvých

– věčný soud

 

Jak vyznávat hříchy Bohu:

– o tom nás Bůh vyučuje (dalo by se říci dává nám návod) v 1. Janově listu 1, 5 – 2, 2.

Očekávání příchodu Krista pro církev (vytržení církve):

bdít

(Evangelium podle Lukáše 12, 35 – 40 a 21, 34-36; Evangelium podle Marka 13, 33-37)

posvěcovat se – zříkat se bezbožnosti a světských žádostí

(list Titovi 2, 11-13; Zjevení 22, 11; Evangelium podle Lukáše 17, 31 – 36 a 14, 33-35)

– vytrvale a trpělivě očekávat Kristův příchod

(Evangelium podle Matouše 25, 1-13; Jakubův list 5, 7-11; Zjevení 3, 10-11; Evangelium podle Lukáše 21, 19)

 

http://www.bible.cz