JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

[locations_map][events_list limit='10']

Je 5.v pořadí ze 7 svátků ustanovaných Bohem (Lev 23:23, Nu 29:1), slaví se 1.a 2.den měsíce Tishri (7.měsíc v kalendáři), říká se mu i den křiku a troubení, nebo taky Hlava Roku, židovský Nový rok – počátek civilního kalendáře. Tímto dnem začíná 10 denní období před Yom Kippur, ráno každého dne se troubí 100x na šofar.

Jména dne svátku troubení:

1. Teshuvah – pokání
2. Rosh HaShanah – výročí stvoření
3. Yom Teruah – den troubení, probuzení
4. Yom HaDin –  den soudu
5. Ha Melech – korunovace Mesiáše
6. Yom HaZikkaron – den připomenutí

7. Chevlai shel Mashiach – čas Jákobova soužení, porodní bolesti)
8. Kiddusihin/Nesu‘in – svatební obřad
9. Natzal – vzkříšení
10. Shofar HaGadol – poslední polnice 1.Kor 15:52
11. Yom Hakeseh – skrytý, zatajený den
12. otevírání brán

Účel troubení:

1. Návrat krále, výročí stvoření světa
2. Alarm – probudit, otestovat, napravit
3. Připomenutí – desky zákona na Sinaji, vztah k Bibli
4. Hlas proroků – napravit cestu člověka
5. Slzy nad zničením chrámu v Jeruzalémě
6. Oběť, Izák svázán, beránek jako zástupná oběť, víra patriarchů
7. Bázeň pře Bohem
8. Sebezkoumání
9. Slavnost, spasení v životě jednotlivce
10. Boží jednota
11. Křik, duše touží po návratu ke svému Stvořiteli

Young Earth

Red_Sea_Crossing

Kristus Ježíš

Evangelium – dobrá zpráva (List Římanům 3,21-26)

21Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, 22totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu,23neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.24Jsou však zadarmo ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu,25jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev, aby prokázal svou spravedlnost; neboť Bůh ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy,26aby prokázal svou spravedlnost v nynějším čase, aby byl spravedlivým a ospravedlňujícím toho, kdo je z Ježíšovy víry.

Jak se stát křesťanem (Skutky apoštolů 2,38-41):

– slyšet a uvěřit evangeliu – dobré zvěsti

– činit pokání

– nechat se pokřtít

– přijmout odpuštění a dar Ducha Svatého

Život prvotní církve (Sk 2,42-47):

– dle apoštolského učení

– ve společenství

– lámání chleba v chrámu a po domech

– společné modlitby a chválení Boha

Základní křesťanské nauky (Žid 6, 1-3):

– pokání z mrtvých skutků

– víra v Boha

– učení o křtech

– vkládání rukou

– vzkříšení z mrtvých

– věčný soud

14Věříme-li totiž, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, právě tak věřme, že i ty, kdo zesnuli v Ježíši, Bůh přivede s ním.15Říkáme vám totiž Pánovým slovem toto: My, kdo zůstaneme živí až do Pánova příchodu, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli.16Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první.17Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždycky s Pánem.18Proto se navzájem potěšujte těmito slovy.

  1. Tesalonickým 4,14-18