JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

[locations_map][events_list limit='10']

V roce 2017 uplynulo přesně 120 let od uspořádání 1.sionistického kongresu, 50 let od sjednocení Jeruzaléma, 100 let od Balfourovi deklarace a 70 let od deklarace spojených národů umožňující vznik Izraele. A je to taky 500 let od začátku reformace M.Lutherem.

Review according to www.martinus.cz

The Rapture – an absorbing and a carefully written book about The Rapture is filling up Czech literary market.

The author is not very proficient in languages and writing, however he very clearly sums up commonly known interpretations by foreign eschatologists in a well arranged way. In addition, he adds an original point of view on certain passages of the New Testament that has been a bit overlooked by various experts in this area.

All of the presented interpretations of the Bible are credible. That is quite remarkable. They surprise us at first but after deeper studying and comparing with the Bible – the Old Testament, the Gospels or the letters of the Apostles – the interpretations prove to be in harmony with the Word of God.

This shows us unique spiritual inspiration of the author and an individual revelation in understanding of many passages of the Bible that have been an object of many discussions and controversial arguments.

The contribution of the book is absolutely immense. It holds the potential to ease the effort on finding individual spiritual orientation, to help more clearly understand the meaning of Jesus’ life and His teachings and to understand the importance of His sacrifice on the cross of Golgotha. The core message calls everybody to reconsider their life priorities, to restore their morality and personal godliness and to put interpersonal relationships in order in this time – the time period right before fulfillment of the Bible prophecies. And that we will surely witness happening very soon.

The physical evacuation of all people who fulfill God’s conditions and are worthy of leaving to their home in heaven; to the safety of their heavenly dwellings – this is the key event for all spiritually ready people. This is the rapture of the Church and this happens before God’s righteous judgement of the world.

Tyto stránky jsou určené především křesťanům, kteří jsou na cestě do nebeské vlasti
v procesu budování osobní víry a vztahu s živým Ježíšem. Na povzbuzení a utěšení těm,
kdo nyní podstupují různá soužení a těžkosti, aby zůstali věrní a věděli, že Pán je blízko.

Taky k napomenutí těm křesťanům, jenž se zaplétají do osidel tohoto světa, těm kdo nesetrvávají v pravdě evangelia a svými činy zapírají Ježíše, aby přestali hřešit, činili pokání a navrátili se plně k Bohu, aby se připravili na Pánův příchod a nezůstali zanecháni zde na Zemi, když si Ježíš přijde pro svoji nevěstu.

S vědomím toho, že ne všichni křesťani přijmou výzvu k posvěcení vlastního života, a budou zde zanechání v čase velkého soužení, chceme jim (a taky všem těm, kdo nyní ještě nepřijali Ježíše
za svého Pána a spasitele) poskytnout důležité informace k tomu, aby se nenechali podruhé oklamat a věděli, co mají dělat, až ten čas nastane.

Někteří lidé se domnívají, že slovo křesťan se ani v Bibli nevyskytuje a je uměle vytvořené.
Opak je pravdou, již v době prvotní církve byli ti, kdo mluvili o Ježíši Kristu (mesiáši) a žili podle toho,
co Ježíš učil nazváni lidmi v Antiochii jako křesťani, neboli kristovci (Sk 11,26). Zpočátku byli všichni křesťané z Židů, později uvěřili v Ježíše jako zachránce i pohané. V dnešní době se pojmem mesiánští Židé označují ti, jenž se jako vyznavači judaismu narodili, ale uznali, že Ježíš je skutečně ten proroky zaslíbený Mesiáš. Jejich praktikování víry je tedy stejné s křesťany, kulturně si ponechali izraelskou identitu.