JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

Základy


Evangelium – dobrá zpráva (List Římanům 3,21-26)

21Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, 22totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu,23neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.24Jsou však zadarmo ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu,25jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev, aby prokázal svou spravedlnost; neboť Bůh ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy,26aby prokázal svou spravedlnost v nynějším čase, aby byl spravedlivým a ospravedlňujícím toho, kdo je z Ježíšovy víry.

Jak se stát křesťanem (Skutky apoštolů 2,38-41):

– slyšet a uvěřit evangeliu – dobré zvěsti

– činit pokání

– nechat se pokřtít

– přijmout odpuštění a dar Ducha Svatého

Život prvotní církve (Sk 2,42-47):

– dle apoštolského učení

– ve společenství

– lámání chleba v chrámu a po domech

– společné modlitby a chválení Boha

Základní křesťanské nauky (Žid 6, 1-3):

– pokání z mrtvých skutků

– víra v Boha

– učení o křtech

– vkládání rukou

– vzkříšení z mrtvých

– věčný soud