JESUS LOVES US
He will come soon, are you ready ?

Články

 • Feast of trumpets

  Je 5.v pořadí ze 7 svátků ustanovaných Bohem (Lev 23:23, Nu 29:1), slaví se 1.a 2.den měsíce Tishri (7.měsíc v kalendáři), říká se mu i den křiku a troubení, nebo taky Hlava Roku, židovský Nový rok – počátek civilního kalendáře. Tímto dnem začíná 10 denní období před Yom Kippur, ráno každého dne se troubí 100x […]

 • Mladá Země – prezentace

  Young Earth

 • Přechod přes Rudé moře

  Red_Sea_Crossing

 • Kristus Ježíš

  Kristus Ježíš

Novinky

 • Jubilees 2017

  V roce 2017 uplynulo přesně 120 let od uspořádání 1.sionistického kongresu, 50 let od sjednocení Jeruzaléma, 100 let od Balfourovi deklarace a 70 let od deklarace spojených národů umožňující vznik Izraele. A je to taky 500 let od začátku reformace M.Lutherem.

Tyto stránky jsou určené především křesťanům, kteří jsou na cestě do nebeské vlasti v procesu budování osobní víry a vztahu s živým Ježíšem. Na povzbuzení a utěšení těm, kdo nyní podstupují různá soužení a těžkosti, aby zůstali věrní a věděli, že Pán je blízko.

Taky k napomenutí těm křesťanům, jenž se zaplétají do osidel tohoto světa, těm kdo nesetrvávají v pravdě evangelia a svými činy zapírají Ježíše, aby přestali hřešit, činili pokání a navrátili se plně k Bohu, aby se připravili na Pánův příchod a nezůstali zanecháni zde na Zemi, když si Ježíš přijde pro svoji nevěstu.

S vědomím toho, že ne všichni křesťani přijmou výzvu k posvěcení vlastního života, a budou zde zanechání v čase velkého soužení, chceme jim (a taky všem těm, kdo nyní ještě nepřijali Ježíše
za svého Pána a spasitele) poskytnout důležité informace k tomu, aby se nenechali podruhé oklamat a věděli, co mají dělat, až ten čas nastane.

Někteří lidé se domnívají, že slovo křesťan se ani v Bibli nevyskytuje a je uměle vytvořené.
Opak je pravdou, již v době prvotní církve byli ti, kdo mluvili o Ježíši Kristu (mesiáši) a žili podle toho,
co Ježíš učil nazváni lidmi v Antiochii jako křesťani, neboli kristovci (Sk 11,26). Zpočátku byli všichni křesťané z Židů, později uvěřili v Ježíše jako zachránce i pohané. V dnešní době se pojmem mesiánští Židé označují ti, jenž se jako vyznavači judaismu narodili, ale uznali, že Ježíš je skutečně ten proroky zaslíbený Mesiáš. Jejich praktikování víry je tedy stejné s křesťany, kulturně si ponechali izraelskou identitu.