JEŽÍŠ NÁS MILUJE
Brzy přijde, jste připraveni?

Místní sbor Církev v Brně je skupinou křesťanů usilujících o společné praktizování víry podle biblických principů.

Nepatříme do žádné denominace.

Očekáváme brzký příchod Pána Ježíše pro svoji církev – nevěstu, kterou odvede do domu svého Otce – do nebeských příbytků. Proto v těchto časech zveme lidi na svatbu. Na svatbu Beránkovu.

Ti, jenž byli původně pozvaní – Židé, Ježíše nepřijali. Ti, jenž Ježíše přijali jako Pána a spasitele, by měli spolu s Duchem Svatým volat: Pane přijď !

Avšak mnozí křesťané si zamilovali tento svět, a mají dnes jiné priority, jejich srdce hoří více pro životního partnera, vlastní děti, domácí mazlíčky, kariéru, majetek, záliby, touhy a požitky těla, pohodlí nebo luxus. Nebo touží více po uznání, moci a vlastní slávě. Tím vším odsouvají Ježíše na vedlejší kolej.

Vymlouvají se podobně jako ti z podobenství o svatbě, které sám Ježíš vyprávěl a které je zapsané v evangeliu podle Matouše v kapitole 22.

O takových Bible říká: Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, odmítli přijít a tím ani nebyli hodni účasti na hostině.


BIBLE

Věříme, že celá Bible je inspirovaným Božím slovem a že Boží muži byli „vedeni Duchem svatým“ k napsání každého slova Písma. Bible je tedy v původních spisech bez jakýchkoliv chyb. Bůh Bibli nadpřirozeným způsobem zachoval a teď je nám jedinou a absolutní autoritou ve víře a v životě a slouží k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti (2 Tm 3,16-17; 2 Pt 1,20-21). Bible je absolutně pravdivá, spolehlivá a důvěryhodná. Věříme, že Bible – Boží Slovo má být vykládáno doslovně s pravidly gramatiky v jeho historickém kontextu, což vede k doslovnému výkladu stvoření za 6 dní v Genesis (Gn 1,1-31). Věříme, že existuje jen jeden správný význam Písma, který však může být aplikován mnohými způsoby.

BŮH (TROJICE)

Věříme v jediného Boha (Dt 6,4), který existuje ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý) (Mt 3,16-17; 28,19; J 1,1.14; 10,30; Sk 5,3n; 2 K 13,14). Každá z osob Trojice je plně božskou bytostí, má všechny Boží vlastnosti i Boží podstatu a plně si zasluhuje naše uctívání a službu.

BŮH (OTEC)

Věříme, že Bůh Otec je první osobou Trojice, že je věčný, neměnný, všemocný, vševědoucí, plný lásky a moudrosti, dokonale spravedlivý a svatý. Věříme, že je svrchovaným vládcem vesmíru a udržuje ho při životě. Je Otcem našeho Pána Ježíše Krista a Otcem všech opravdu věřících lidí (Gn 1,1-31; Ef 4,6; J 1,12-13; 5,19-21; 17,1-5; Iz 40,21-28; 43,10-13; 46,8-11; Ř 8,14-16).

BŮH (SYN)

Věříme, že Ježíš Kristus je druhou osobou Trojice a má stejné božské vlastnosti jako Otec. Otec stvořil všechno skrze Jeho Syna, Ježíš Kristus (J 1,1-3). Je to jediný Boží Syn, který se stal tělem (J 1,14.18; 3,16), aby lidem ukázal Boha (L 1,10-35; F 2,5-8; K 2,3.9), aby naplnil proroctví a stal se zachráncem a spasitelem ztraceného světa (Mk 10,45; Sk 2,22-24; 4,12; Ř 3,21-28). Když se Ježíš stal člověkem, nepřestal být Bohem, a proto je navěky člověkem a Bohem zároveň v jedné osobě (J 1,1.14.29; 10,30-38).
Ježíš byl zázračné počat z moci Ducha svatého a narodil se panně Marii (Mt 1,18-25). Poté žil dokonalý život bez hříchu a zemřel na kříži jako zástupná, vše přikrývající oběť za všechny hříchy všech lidí v dějinách (Ř 3,25-26; Žd 10,5-14; 1 P 2,24; 3,18). Byl pohřben, vstal z mrtvých v těle a v tomto oslaveném těle vystoupil do nebe (L 23-24; Sk 1,9-11). Tam sedí po pravici Boha Otce a vykonává přímluvnou službu (Žd 1,3; Ř 8,34; 1 J 2,1). Ježíš se vrátí v těle a všichni lidé jej uvidí. Poté ukončí lidské dějiny a dovrší Boží plán tím, že vykoná soud a nastolí své tisícileté království, po kterém přijde věčnost (1 Te 4,13-18; F 3,20-21; Žd 9,28; Mt 24,44; Zj 19,11-21; Zj 21-22). Na základě Jeho díla na kříži je věřící hříšník osvobozen od trestu a moci hříchu (Ř 8,1-4).

BŮH (DUCH SVATÝ)

Věříme, že Duch svatý je třetí osoba Trojice a má stejné božské vlastnosti jako Otec a Syn (Sk 5,3n). Duch svatý byl činný při stvoření a je činný také při spasení člověka (Gn 1,2; J 3,5-7). Věříme, že přišel do světa zvláštním způsobem na den letnic, aby oslavil Krista a umožnil lidem přijmout dar spasení v Kristu (Sk 2). Je to především Duch svatý, kdo usvědčuje lidi z hříchu a obnovuje je (J 16,3.7-15). Duch svatý vstupuje do života člověka ve chvíli spasení a křtem jej uvádí do těla Kristova (jeho církve) (1 K 12,13). Poté přebývá v každém věřícím a zapečeťuje jej až do dne vykoupení (1 K 6,19; Ef 1,13-14; 4,30). Duch svatý naplňuje (vede a ovládá) ty věřící, kteří se mu vydávají. Znovuzrození z Ducha svatého se projevuje nesením ovoce Ducha (G 5,16-17.22-23; Ř 8,5-13). Duch svatý učí věřící a zmocňuje je k plnosti života v Kristu mimo područí hříchu (J 16,13; 1 K 2,9-14). Také věříme, že Duch svatý dává věřícím lidem duchovní dary, které slouží církvi k tomu, aby rostla ve svatosti ve shodě s učením Písma (1 Pt 4,10-11; Ř 12,3-8).

ČLOVĚK

Věříme, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu (Gn 1,26-27). Bůh člověka přímo stvořil a ten proto nevznikl procesem evoluce (Gn 2,7.18-23). Člověk byl stvořen bez hříchu, aby Bohu vzdával slávu, uctíval ho, sloužil mu a měl s ním společenství (Ko 2,16). Lidé propadli hříchu skutkem neposlušnosti vůči Bohu, čímž si způsobili fyzickou i duchovní smrt, která je oddělila od Boha (Gn 3). Lidská přirozenost je tedy úplně zkažená a člověk je naprosto ztracen, je „mrtvý ve svém hříchu a nepravosti“ (Ř 3,9-19.23; 6,23; Ef 2,1-3). Člověk není sám o sobě žádným způsobem schopný napravit svůj vztah s Bohem (Ř 5, 6-8,12.18-19). Každý se rodí hříšný a je oddělen od Boha a zaslouží si Boží soud a smrt, a proto potřebuje spasení.

SPASENÍ

Věříme, že Ježíš je jediná cesta k Bohu (J 14,6), že krev Ježíše Krista prolitá na kříži je jediným základem pro odpuštění hříchů a pro spasení, které je tak darem Boží milosti (Ef 1,7; Žd 9,22; 2 K 5,21; Ef 2,8-10). Spasení je následováno obnovující službou Ducha svatého a člověk ho nemůže dosáhnout na základě svých vlastních skutků nebo zásluh (G 2:16; Ef 2,8-9). Věříme, že se Bůh před založením světa milostivě rozhodl spasit věřící a zapsat jejich jména do knihy života (Ef 1,4; Sk 13,48; Zj 17,8). Jeho vyvolení tedy nezávisí na rozhodnutí lidí, ale na jeho milosti a lásce (J 6,37-40; Ef 2,5.8; Dt 7,6-8). Každý, který odmítne Ježíše Krista bude stát před Bohem zodpovědný za svůj hřích a za odmítnutí jeho daru spasení (Ez 18,23.32; J 3,18-19; 5,40; 2 Te 2,10-12). Spasení může náležet jen člověku, který svou víru založí na dokonaném díle Ježíše Krista (1 K 15,3-4; Ř 10,9-10). Pokání je činem, kdy se člověk odvrátí od svého hříchu k Bohu, a je také nezbytnou součástí života víry (L 24,47; Sk 2,38; 26,20). „Evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří“ a ti, kdo Ježíše vírou přijmou, jsou znovuzrozeni a jejich hříchy jsou jim odpuštěny (Ř 1,16; J 1,12-13; 3,1-7.16; Ř 10,9-10; 1 Pt 1,3-5). Stávají se dětmi Božími, jsou nová stvoření v Kristu a „jsou Duchem svatým zapečetěni až do dne vykoupení“ tím, že jim Duch svatý dodává Boží sílu (J 1,12; 2 K 5,17; Ef 1,13-14; Ř 8,14-17.31-39; J 10,27-29; 1 J 5,13). Každý věřící má žít život v poslušnosti, v oddělení od hříchu a v oddělení pro Ježíše Krista (2 K 6,14-7,1; Ř 12,1-2; Žd 12,1-2). Věřící mají chodit Duchem (G 5,16-25).

MANŽELSTVÍ

Věříme, že manželství má uzavírat muž se ženou. Bůh stanovil tuto instituci, aby si manželé mohli vzájemně pomáhat a společně duchovně růst, aby zabránil nemorálnostem a zajistil růst lidské populace. Jakýkoliv sexuální vztah mimo manželství je nemorální. Písmo učí, že křesťané mají uzavírat manželství pouze s věřícími lidmi. Křesťanské manželství je obrazem vztahu Krista a církve. (Gn 1,28; 2,18.24; Mal 2,14-16; Mt 5,27-28, 19,5-6; Ř 1,18-32; 1K 7,2.9.39; Ef 5,21-32)

ANDĚLÉ

Věříme, že Bůh stvořil anděly, kteří ale nesmí být uctíváni. Byli stvořeni, aby sloužili a uctívali Boha (Gn 1,1; Iz 6,1-3). Bůh je vždy používá k tomu, aby konali jeho vůli (Žd 1,6-7.14).
Věříme, že Satan je původcem zla a že je existující duchovní bytostí, nejen zosobněním zla (Gn 3,1-5; Iz 14,12-17; Ez 28,11-19). Satan je padlý anděl, který má z Božího svrchovaného povolení dočasně moc nad světem (Is 14,12-17; Ez 28,11-19; Jób 1-2; 1 J 5,19). Byl úplně poražen na kříži, ale vykonání soudu nad ním bylo odloženo až po uplynutí tisíciletého království, kdy bude svržen do ohnivého jezera (Zj 20,1-3.7-10). Do té doby bude Satan oklamávat svět a snažit se zde na zemi vybudovat své království. Tím se rouhá proti Bohu a také pokouší, obviňuje, napadá a ničí křesťany (2 K 11,14; 1 Tm 3,6; 1 Pt 5,8-9; Zj 12,9). Věřící člověk se mu může postavit svou vírou a spolehnutím se na moc Ducha svatého (Jk 4,7; 1 J 4,4).

CÍRKEV

Věříme, že církev je Kristovým tělem a On je její hlavou (Ef 1,22; Ko 1,18). Církev začala na den Letnic, není totožná s Izraelem a je budována Ježíšem Kristem (Sk 2; 1 K 10,32; Mt 16,18). Členy církve jsou lidé opravdově znovuzrození vírou v Ježíše Krista, kteří jsou pokřtěni Duchem do těla Kristova (1 K 12,12-27). Sbor je viditelným vyjádřením Kristova těla na konkrétním místě. Protože všechny části těla Kristova jsou v Kristu sjednoceny jedním Duchem, měli by křesťané žít v lásce, pokoji a jednotě (Ef 4,1-16; J 17). Účelem církve je prezentovat Krista ztraceným lidem, činit učedníky, shromažďovat se za účelem povzbuzení a přípravy k službě a oslavovat Boha zde na Zemi. (Mt 28,18-20; Sk 1,8; Ef 4,12-16; Ko 1,24-29; Ef 3,21).
Vedení/vedoucími v místních sborech musí být muži, kteří jsou bezúhonní a vyhovují každé kvalifikaci v 1 Tm 3,1-7 a Tt 1,5-9. Na druhou stranu je každý věřící povolán k službě. (Ef 4,12; 1 K 15,58).

OBŘADY / SVÁTOSTI

Věříme, že Písmo uznává jen dva církevní obřady (svátosti) a to jsou křest vodou a večeře Páně. Křest ponořením do vody je skutkem poslušnosti, který následuje spasení a symbolizuje smrt hříchu, pohřbení starého života a zmrtvýchvstání k novému životu (Mt 28,19; Sk 2,38; 8,36-39; 10,47-48; Ř 6,3-4).
Večeře Páně zvěstuje smrt Páně, dokud on nepřijde. Večeře Páně symbolicky připomíná jeho smrt a smírčí oběť za hřích. Chléb a kalich jen symbolizují tělo a krev Krista. Věřící má zkoumat sám sebe, než přijme večeři Páně, aby ji nepřijal nehodně (1 K 11,23-32; L 22,19-20).

VĚČNOST

Věříme, že okamžikem smrti každý věřící člověk ihned vědomě vstupuje do Boží přítomnosti a očekává vzkříšení těla a oslavení těla při návratu Ježíše (2 K 5,6-8; 1 K 15,12-58; L 23,39-43; 1 Te 4,13-18). Věřící lidé tak budou prožívat věčný život s Bohem – věčné společenství s Bohem naplněné uctíváním a službou (J 3,16; Zj 21-22).
Věříme, že každý nevěřící člověk v momentě smrti ihned a vědomě vstupuje do oddělení od Boha a očekává vzkříšení těla k věčnému soudu, odsouzení a trestu. (L 16,19-31; J 3,18.36; Zj 20,5.11-15; 2 Te 1,5-10).