JEŽÍŠ NÁS MILUJE
Brzy přijde, jste připraveni?

[locations_map][events_list limit='10']

V roce 2017 uplynulo přesně 120 let od uspořádání 1.sionistického kongresu, 50 let od sjednocení Jeruzaléma, 100 let od Balfourovi deklarace a 70 let od deklarace spojených národů umožňující vznik Izraele. A je to taky 500 let od začátku reformace M.Lutherem.

text recenze knihy – převzato z martinus.cz:

Velice pečlivě a přitom čtivě napsaná publikace na téma Vytržení, jenž na českém literárním trhu vyplňuje obrovskou mezeru. Autor přehledně a strukturovaně shrnuje obecně známé interpretace zahraničních eschatologů, což je poněkud zvláštní, jelikož sám není nikterak jazykově zdatný a přesto přidává navíc i velice originální pohled na některé pasáže novozákonních knih, jenž jiní odborníci zpracovali pouze okrajově, anebo vůbec. Je pozoruhodné, že předkládané interpretace, zvláště pak veršů z poslední knihy Bible – Zjevení, čtenáře nejprve mírně překvapí, no po pečlivém a hloubavém srovnávání s textem Písma vyznívají věrohodně a zcela jistě nejsou v rozporu s kontextuálním odkazem jak starozákonních spisů, tak evangelií a listů apoštolů. To samo osobě poukazuje na autorovu jedinečnou duchovní inspiraci a prokazuje taky individuální zjevení v porozumění biblických pasáží, jenž jsou dlouhou dobu předmětem mnoha polemik a kontroverzních komentářů. Přínos předkládaného díla je v mnoha ohledech nedocenitelný, má potenciál nejenom výrazně usnadnit úsilí mnoha lidem teprve hledajícím vlastní duchovní orientaci, ale pomáhá taky letitým křesťanům lépe pochopit smysl Ježíšova života i obsah jeho učení, pochopit dosah jeho oběti na golgotském kříži pro dnešní dobu a s tím spojenou urgentní výzvu k přehodnocení životních priorit jednotlivce, k obnově morálky, osobní zbožnosti a k uspořádání mezilidských vztahů v době těsně před naplněním dávno zapsaných proroctví, jenž s pravděpodobností blížící se jistotě uvidíme a zažijeme již velice brzy. Události klíčového významu pro lidi očekávající návrat Ježíše Krista pak bezesporu bude evakuace těch, jenž splňují předem dané podmínky (shrnuté ve výrazu ,být hoden´), fyzické vzetí, neboli vytržení části křesťanské Církve (duchovně připravené) do nebeské vlasti, do bezpečí nebeských příbytků těsně předtím, než Bůh zahájí spravedlivý soud nad obyvateli Země.

Tyto stránky jsou určené především křesťanům, kteří jsou na cestě do nebeské vlasti
v procesu budování osobní víry a vztahu s živým Ježíšem. Na povzbuzení a utěšení těm,
kdo nyní podstupují různá soužení a těžkosti, aby zůstali věrní a věděli, že Pán je blízko.

Taky k napomenutí těm křesťanům, jenž se zaplétají do osidel tohoto světa, těm kdo nesetrvávají v pravdě evangelia a svými činy zapírají Ježíše, aby přestali hřešit, činili pokání a navrátili se plně k Bohu, aby se připravili na Pánův příchod a nezůstali zanecháni zde na Zemi, když si Ježíš přijde pro svoji nevěstu.

S vědomím toho, že ne všichni křesťani přijmou výzvu k posvěcení vlastního života, a budou zde zanechání v čase velkého soužení, chceme jim (a taky všem těm, kdo nyní ještě nepřijali Ježíše
za svého Pána a spasitele) poskytnout důležité informace k tomu, aby se nenechali podruhé oklamat a věděli, co mají dělat, až ten čas nastane.

Někteří lidé se domnívají, že slovo křesťan se ani v Bibli nevyskytuje a je uměle vytvořené.
Opak je pravdou, již v době prvotní církve byli ti, kdo mluvili o Ježíši Kristu (mesiáši) a žili podle toho,
co Ježíš učil nazváni lidmi v Antiochii jako křesťani, neboli kristovci (Sk 11,26). Zpočátku byli všichni křesťané z Židů, později uvěřili v Ježíše jako zachránce i pohané. V dnešní době se pojmem mesiánští Židé označují ti, jenž se jako vyznavači judaismu narodili, ale uznali, že Ježíš je skutečně ten proroky zaslíbený Mesiáš. Jejich praktikování víry je tedy stejné s křesťany, kulturně si ponechali izraelskou identitu.